Nun AnsehenJetzt Im KinoBald Im KinoKinoAktuelle AnhängerNachrichtenSuchen MovieBeiträge
Kino
Kino
Instant Uhr
Nachrichten
Anhänger
Fernsehen
Gemeinschaft
Meine
Mehr
Anmelden
Privacy Policy
אתר סרטים - פורטל הסרטים הישראלי ("החברה") מוכיר תודה על השימוש בשירותי האתר.

ב Sratim.co.il אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות (Privacy) המשתמשים באתר ובאפליקציות Sratim.co.il (יחד יקראו "ערוצי המדיה של אתר סרטים" או "אתר סרטים")


בעמוד זה נפרט, בין השאר, את האופן שבו אנו משתמשים במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים ו/או הנאסף על-ידה בעת השימוש בערוצי המדיה של אתר סרטים.

מדיניות הפרטיות המפורטת בעמוד זה מהווה חלק מהסכם תנאי השימוש בערוצי המדיה של אתר סרטים, ובעצם שימושך באחד או יותר מערוצי המדיה של אתר סרטים, אתה מצהיר כי הנך מסכים לתנאיה.

רישום לשירותים
חלק מהשירותים בערוצי המדיה של אתר סרטים, לרבות כתיבת ביקורות והשתתפות במבצעים, טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ועוד. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ובערוצי המדיה של אתר סרטים תתבקש רק למידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, יתכן כי באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים. כך לדוגמא בעת הרישום למועדון אין חובה להזין כתובת, אך במידה ותרצה להשתתף במבצע כרטיסים תתבקש להזין כתובת מלאה לשליחת הכרטיסים בדאר במידה ותזכה.

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים בערוצי המדיה של אתר סרטים, יישמרו במאגר המידע של ערוצי המדיה של אתר סרטים. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הדורשים אותם.

הנך אחראי לשמור על פרטי ההתחברות שבחרת (לרבות שם פרטי, שם משפחה וכתובת דאר אלקטרוני) עבור הכניסה לשירות בסודיות ולדווח לחברה במקרה שבו תגלה שמישהו עשה בהם שימוש ללא הסכמתך. העניין חשוב, מאחר ואתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום עבור שירותים), אפילו אם נעשה ללא הסכמתך.

הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי ההתחברות של אחר.

ככל שהחברה תסבור כי פעילותך או אופן שימושך באתר לא עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש המפורטים במסמך זה או שיש בהם להפר הוראות כל דין, אתר סרטים תהא רשאית למנוע ממך גישה לשירותים ו/או לבטל סיסמתך ו/או לפעול בכל דרך אחרת ביחס לשירותים הטעונים הרשמה כאמור, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

השימוש במידע
בעת השימוש בערוצי המדיה של אתר סרטים יתכן שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות, הסרטים, בתי הקולנוע השירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים בערוצי המדיה של אתר סרטים, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:
כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים בערוצי המדיה של אתר סרטים - כדוגמת (אך לא רק) כתיבת ביקורות והשתתפות במבצעים.
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בערוצי המדיה של אתר סרטים ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע בו יעשה שימוש לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
לשם יצירת אזורים אישיים בערוצי המדיה של אתר סרטים, שתוכל להתאים להעדפותיך.
לצורך רכישת מוצרים ושירותים בערוצי המדיה של אתר סרטים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור בערוצי המדיה של אתר סרטים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך, על-פי הפרטים שמסרת בעת ההרשמה.
ערוצי המדיה של אתר סרטים רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי - הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. עם זאת, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים ללא אישורך.
ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים בערוצי המדיה של אתר סרטים.
לשם תפעולם התקין ופיתוחם של ערוצי המדיה של אתר סרטים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש בערוצי המדיה של אתר סרטים. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש בערוצי המדיה של אתר סרטים, תדירות השימוש בהם, מקורות הגישה של המשתמשים אליהם וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

מסירת מידע לצד שלישי או איסוף מידע על ידו
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של החברה, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות בערוצי המדיה של אתר סרטים, או במידה ותמסור מידע זה מתוך כתבות פרסומיות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים או למפרסמים אלה המידע הדרוש להם לשם, לרבות לצורך השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית, מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר עמך.
במקרה שתפר את תנאי השימוש בערוצי המדיה של אתר סרטים, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש בערוצי המדיה של אתר סרטים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
אם יינתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
אם החברה תארגן את פעילות אחד או יותר מערוצי המדיה של אתר סרטים במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות אחד או יותר מערוצי המדיה של אתר סרטים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך בערוצי המדיה של אתר סרטים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
החברה תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותך שנאסף על ידיה בעת שימושך בערוצי המדיה של אתר סרטים לשותפיה העסקיים, על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיה העסקיים של החברה יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותך באופן עצמאי, לצורך מטרה כאמור.

פרסומות ושירותים של צדדים שלישיים
יתכן וחלק מהשירותים בערוצי המדיה של אתר סרטים מנוהלים או יהיו מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של החברה. שירותים מסוג זה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי החברה. במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של ערוצי המדיה של אתר סרטים ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

החברה מתירה לחברות אחדות לנהל את מערך ההגשה של חלק משטחי הפרסום בערוצי המדיה של אתר סרטים ו/או משתמשת במערכות מטעם חברות אחרות, בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות שברשותה. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור בערוצי המדיה של אתר סרטים, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של החברה. ניתן לבדוק את מדיניות הפרטיות של חברות אלו באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

Cookies
אתר סרטים משתמש ב-Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את ערוצי המדיה של אתר סרטים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. ה-Cookies מכילים מידע טקסטואלי כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בערוצי המדיה של אתר סרטים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקשים לראות בעת הכניסה ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים בערוצי המדיה של אתר סרטים המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן.

אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר Sratim.co.il או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שערוצי המדיה של אתר סרטים יותאמו להעדפותיך. הואיל וה- Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש בערוצי המדיה של אתר סרטים במקום בטוח.

אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע ולעדכן/למחוק מידע
חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע וכן זכות לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. על כן, דע כי הנך זכאי לפנות לקשת בבקשה לתיקון או מחיקת המידע הקיים עליך, ככל שהוא אינו מדויק כאמור. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו. בנוסף, ככל שהמידע שנמצאו במאגר המידע של האתר משמש לצורך פניה אישית אליך בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, אשר נקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש שהמידע המתייחס אליך ימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות (Sratim.co.il Privacy Statement)
החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.
In Theaters
It Lives Inside, Drive-Away Dolls, The Expendables 4, Challengers, A Haunting In Venice, Poor Things, My Big Fat Greek Wedding 3, The Equalizer 3, Golda, Retribution, Gran Turismo, White Bird: A Wonder Story, Puppy Love, Blue Beetle, Strays, Mavka. Lisova Pisnya, The Last Voyage Of The Demeter, Heart Of Stone, Meg 2: The Trench, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, Sympathy For The Devil, Miraculous: Le Film, Talk To Me, Hidden Strike, Haunted Mansion, They Cloned Tyrone, Oppenheimer, Barbie, Fool's Paradise, Bird Box Barcelona, Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One, Joy Ride, Insidious: The Red Door, The City, Nimona, Ruby Gillman, Teenage Kraken, Indiana Jones And The Dial Of Destiny, Past Lives, Asteroid City, No Hard Feelings, Maggie Moore(s), Elemental, Extraction 2, Der Blitz, You Hurt My Feelings, The Future, Transformers: Rise Of The Beasts, The Monkey House, The Boogeyman, Spider-Man: Across The Spider-Verse - Part One
Coming Soon
The Adventures Of Tintin: Prisoners Of The Sun, Avatar 4, Avatar 3, Gladiator 2, National Treasure 3, Deadpool 3, Die Arche Noah, Elio, Bob Marley: One Love, The Color Purple, Aquaman And The Lost Kingdom, Migration, Wonka, Magazine Dreams, Wish, Napoleon, Next Goal Wins, Trolls Band Together, The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds And Snakes, The Holdovers, The Marvels, Dune: Part Two, Five Nights At Freddy's, Running On Sand, Killers Of The Flower Moon, The Exorcist: Believer, The Marsh King's Daughter, Kraven The Hunter, Saw X, PAW Patrol: The Mighty Movie, The Creator

TOP 500
Statistik
29,304 Movies, 3,383 Serie, 7,857 Jahreszeiten, 128,453 Folgen, 786,723 Menschen, 618,490 Benutzer, 267,441 Beiträge, 29,199 Beiträge, 107,441 Bilder, 7,713 Video
Allgemeine Informationen & Andere Seiten
Sprache
סרטים © 2023